เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2556 Quarter1
หน่วยโครงงาน (Topic): "ชีวิตออกแบบได้"
เป้าหมาย(Uerstanding Goal)
1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของระบบต่างๆทั้งภายนอก ภายในร่างกาย
2. สามารถออกแบบวิถีชีวิตการกิน การอยู่และการดูแลสุขภาพได้
3. สามารถวางเป้าหมายชีวิตในแต่ละช่วงเวลาในการทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีความหมาย

week9

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรคต่างๆ ทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อได้


Week

Input

Process

Output

Outcome
9
8 - 12 ก.ค.56

โจทย์ :
- โรคที่เกิดในปัจจุบัน
- อายุ
Key  Question
 โรคต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรค
Wall  Thinking : นิทาน บทความ
Show and Share : นำเสนอชิ้นงานในรูปแบบการแสดงละคร

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ห้องสมุด
- อินเตอร์เน็ต
- คลิปวีดีโอเกี่ยวกับโรคต่างๆ
- ภาพโปสเตอร์โรคต่างๆชง
- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มวิเคราะห์ภาพที่เห็น โดยครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าเป็นโรคอะไร และมีสาเหตุมาจากอะไร?
เชื่อม
-นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพที่เห็น
ชง
- นักเรียนดูคลิปวีดีโอเกี่ยวกับโรคต่างๆเช่น
 “โรคอ้วน”
เชื่อม
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอเกี่ยวกับโรคต่างๆ
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “โรคต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไร?
เชื่อม
- แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรค
- นักเรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลลงในสมุดบันทึกเล่มเล็กและจัดกระทำข้อมูลในรูปแบบชาร์ตความรู้
ใช้
- แต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลที่ศึกษาในรูปแบบการแสดงละคร
- นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจของตนเองในรูปแบบของบทความ “ปัจจุบันภาวะการเกิดโรคที่ส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมโลกในปัจจุบันอย่างไร?
เชื่อม
- นักเรียนนำเสนอข้อมูลจากที่ได้ค้นคว้า
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ใช้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


- วิเคราะห์ภาพที่เกี่ยวกับโรคต่างๆ
- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรค
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- การตอบคำถาม
- บทความ
- ละคร
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์  

ความรู้ :
เข้าใจเกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรคต่างๆ ทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม 
ทักษะการคิด
การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์เกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรคต่างๆ ทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำละครได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรค
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์การแสดงละครเกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรค
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


บันทึกหลังการเรียนรู้ของนักเรียนตัวอย่างภาพกิจกรรม

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    สัปดาห์ที่ 9 ของการเรียนรู้โครงงาน “ชีวิตออกแบบได้” ของพี่ๆป.4 ครูแดง ครูอ้อม ได้ให้เด็กๆดูภาพและวิเคราะห์เกี่ยวกับโรคและสาเหตุการเกิดโรคจากภาพที่ดู ดูคลิปวีดีโอเรื่องจริงผ่านจอ ตอน โรคอ้วน โรคเบาหวาน หลังจากดูเด็กๆได้ทำชักเย่อความคิดโรคไหนร้ายแรงกว่ากัน เพราะอะไร ซึ่งเด็กๆต่างก็แสดงความคิดเห็นของตนเองได้เป็นอย่างดี อย่างเช่น พี่แป้ง บอกว่า โรคเบาหวานและโรคอ้วน ร้ายแรงเท่าๆกัน เพราะอาจจะมีโรคแทรกซ้อนตามมา แต่ถ้าเราออกกำลังกาย กินอาหารที่มีประโยชน์น่าจะหายได้ค่ะ สัปดาห์นี้ทุกคนได้นำเสนอชิ้นงาน และร่วมกันสรุปสัปดาห์ค่ะ

    ตอบลบ