เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2556 Quarter1
หน่วยโครงงาน (Topic): "ชีวิตออกแบบได้"
เป้าหมาย(Uerstanding Goal)
1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของระบบต่างๆทั้งภายนอก ภายในร่างกาย
2. สามารถออกแบบวิถีชีวิตการกิน การอยู่และการดูแลสุขภาพได้
3. สามารถวางเป้าหมายชีวิตในแต่ละช่วงเวลาในการทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีความหมาย

week1

Topic : ชีวิตออกแบบได้

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองได้


Week

Input

Process

Output

Outcome
1
14 - 17 พ.ค.56
โจทย์ :
 เรื่องที่อยากเรียนรู้
Key  Questions
- นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรดูคลิปวีดีโอนิทานจักรกลของร่างกาย ตอน “กำเนิดชีวิต”?
- สิ่งที่นักเรียนอยากเรียนรู้ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอย่างไรบ้าง?
เครื่องมือคิด
 Brainstoms :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูและฟัง
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
Card & Chart
เรื่องที่ต้องการเรียนรู้
Think  Pair Share : สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้
Blackboard  Share : ชื่อ Topic
 Show and Share :นำเสนอชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- คลิปวีดีโอนิทานจักรกลของร่างกาย ตอน “กำเนิดชีวิต”
- หนังสือเรื่อง “เรื่องเล่าจากร่างกาย” ตอนที่ 1
- เกม Me and You เรารู้กัน
ชง
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอนิทานจักรกลของร่างกาย ตอน “กำเนิดชีวิต”
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรดูคลิปวีดีโอนิทานจักรกลของร่างกาย ตอน กำเนิดชีวิต”?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก
คลิปวีดีโอนิทานจักรกลของร่างกาย
ตอน “กำเนิดชีวิต”
ชง
- เกม Me and You เรารู้กัน
- ครูเล่าหนังสือเรื่อง “เรื่องเล่าจากร่างกาย” ตอนที่ 1
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเล่นเกมและฟังเรื่องเล่า
ชง
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนต้องการเรียนรู้เรื่องอะไร  / สิ่งที่นักเรียนอยากเรียนรู้เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเราอย่างไร ?”
เชื่อม
- ครูแจกกระดาษการ์ดให้นักเรียนแต่ละคน โดยให้นักเรียนเขียนเรื่องที่อยากเรียนรู้ โดย 1 เรื่อง ต่อการ์ด 1 แผ่น (Card & Chart)
- ครูและนักเรียนร่วมกันจัดหมวดหมู่เรื่องที่ต้องการศึกษา
- นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้วกับสิ่งที่อยากรู้
( Think Pair Share )
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าหัวข้อTopicที่น่าสนใจควรเป็นอย่างไร?”
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้และช่วยกันจัดหมวดหมู่สิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น และ ร่วมกันตั้งชื่อหัวข้อ Topic โดยใช้วิธีการ
 Blackboard  Share
ใช้
นักเรียนแต่ละคนภาพวาดเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้
-  นักเรียนแต่ละคนสรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์
- การวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิปวีดีโอนิทานจักรกลของร่างกาย
ตอน “กำเนิดชีวิต”
- หัวข้อ Topic
- สิ่งที่รู้แล้วและอยากรู้เกี่ยวกับหัวข้อ Topic
- ภาพวาดเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้ :
วัฒนธรรมการเรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่เรียนรู้และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เลือกหัวข้อที่อยากเรียนรู้
ทักษะการคิด
 - การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มอยากเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ


คุณลักษณะ :
- คารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้

ตัวอย่างบันทึกหลังการเรียนรู้ของนักเรียน
ตัวอย่างภาพกิจกรรม
นำเสนอสิ่งที่อยากเรียนรู้1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    เป็นสัปดาห์ของการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้เด็กๆอยากเรียนรู้ วันแรกคุณครูสังเกตเห็นว่าพี่ๆป.4 ให้ความสนใจมุมที่จัดบรรยากาศไว้ภายในห้องที่เป็นหุ่นร่างกายของมนุษย์เพศชาย-เพศหญิง และมีชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆ วางไว้ ซึ่งคุณครูให้พี่ๆป.4 ได้ดูคลิปวีดีโอนิทานจักรกลของร่างกาย ตอน “กำเนิดชีวิต” หลังจากที่ดูเสร็จ คุณครูถามพี่ๆป.4 เราเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร? โดยภาพรวมเด็กๆตอบว่าอยากรู้ว่าในร่างกายของประกอบด้วยอะไรและสัมพันธ์กันอย่างไร อย่างเช่น พี่แม็คบอกว่าถ้าในร่างกายของเราเป็นเหมือนที่ได้ดู ผมรู้สึกกลัว แต่เริ่มอยากที่จะเห็นสิ่งที่อยู่ภายในร่างกายของตนเอง พี่แบงค์บอกว่าเห็นตับ และผมรู้สึกว่าถ้าเรารู้จักอวัยวะร่างกาย เมื่อเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราจะได้ดูแลตนเองได้ทัน พี่ภูมิถามว่าคุณครูไส้ของเรายาวมากแค่ไหน อยู่ในตัวเราได้อย่างไร หลังจากที่เด็กๆได้ดูคลิป เล่นเกมแล้ว คุณครูได้ใช้เครื่องมือคิด Think Pair Shear : สิ่งที่อยากเรียนรู้ จากนั้นได้นำเสนอสิ่งที่อยากเรียนรู้ร่วมกัน มีเรื่องที่อยากเรียนรู้คือ เรื่องร่างกาย 24 คน/ มหาสมุทร 2 คน/แมว 1 คน เมื่อนำเสนอเรื่องเสร็จ คุณครูได้ให้พี่ๆป.4 Brainstorms / Blackboard Share ร่วมกันตั้งชื่อโครงงาน ได้ชื่อว่า “ชีวิตออกแบบได้” คุณครูฝากพี่ๆป.4 ช่วยกันคิดเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนรู้ร่วมกันในสัปดาห์ต่อไปค่ะ

    ตอบลบ