เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2556 Quarter1
หน่วยโครงงาน (Topic): "ชีวิตออกแบบได้"
เป้าหมาย(Uerstanding Goal)
1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของระบบต่างๆทั้งภายนอก ภายในร่างกาย
2. สามารถออกแบบวิถีชีวิตการกิน การอยู่และการดูแลสุขภาพได้
3. สามารถวางเป้าหมายชีวิตในแต่ละช่วงเวลาในการทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีความหมาย

week3

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับการกำเนิดของคนในรูปแบบต่างๆได้


Week

Input

Process

Output

Outcome
3
27-31 พ.ค.56


โจทย์ :
การกำเนิดของคน
Key  Questions
- เด็กฝาแฝดเกิดขึ้นได้อย่างไร?
- ทำไมบางคนเกิดมาถึงมีอวัยวะไม่ครบ 32 ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ระดมความคิดเห็นการกำเนิดของมนุษย์
- การวางแผน การศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ต้องการเรียนรู้ร่วมกัน
Flow Chart : การกำเนิดของคนในรูปแบบต่างๆ
Wall  Thinking : ปฏิทินการเรียนรู้
Show and Share : นำเสนอชิ้นงานในรูปแบบ Flow Chart
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
 สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ห้องสมุด
- อินเตอร์เน็ต
- คลิปวีดีโอนิทานจักรกลของร่างกาย ตอน “กำเนิดชีวิต”
- ข่าวเกี่ยวกับเรื่อง เด็กฝาแฝด,การทำกิ๊บ,การโคลนนิ่ง
ชง
- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่าข่าวเกี่ยวกับเรื่อง เด็กฝาแฝด,การทำกิ๊บ,การโคลนนิ่ง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “เด็กฝาแฝดเกิดขึ้นได้อย่างไร?
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้ฟัง
ชง
- นักเรียนดูคลิปวีดีโอนิทานจักรกลของร่างกาย ตอน “กำเนิดชีวิต”
เชื่อม
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันจากสิ่งที่ได้ดู
- แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการกำเนิดของคนในรูปแบบต่างๆ (ธรรมชาติ,การทำกิ๊บ,โคลนนิ่ง ฯลฯ)
ใช้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และจัดกระทำข้อมูลที่ศึกษาในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
- นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการนำเสนอเรื่องที่ศึกษาเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจในรูปแบบ Flow Chart
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลจากที่ได้ค้นคว้า
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ใช้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาข้อมูลและนำเสนองานของกลุ่มต่างๆในรูปแบบ Mind Mapping
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

- การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้ฟังและดู
- การตอบคำถาม
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- แผ่นภาพ Flow Chart การเกิดของคนในรูปแบบต่างๆ
-  สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์  
ความรู้ :
เข้าใจการกำเนิดของคนในรูปแบบต่างๆ
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม 
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการคิด
- การคิดวางแผนให้สอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- การคิดวิเคราะห์และจัดกระทำข้อมูลที่ศึกษาในรูปแบบต่างๆที่แสดงถึงความเข้าใจ
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำแผ่นภาพ Flow Chart การเกิดของคนในรูปแบบต่างๆได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดของคนในรูปแบบต่างๆ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน จากกระบวนการเรียนรู้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


ตัวอย่างบันทึกหลังการเรียนรู้ของนักเรียน

ตัวอย่างภาพกิจกรรม
1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    สัปดาห์ที่ 3 ของการเรียนรู้โครงงาน “ชีวิตออกแบบได้” ของพี่ๆป.4 เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิด
    โดยพี่อั๋น พี่โอ๋ มาเป็นแบบให้พี่ๆป.4 ได้สังเกตลักษณะของเด็กคู่แฝด ครูเล่าข่าวที่เกี่ยวกับการเกิด อีกทั้งได้ฟังเรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงของคุณครูยิ้ม เด็กๆสนใจและเริ่มอยากรู้ว่าตนเองเกิดอย่างไร ด้วยวิธีไหน หลังจากนั้นครูแดง ครูอ้อม แบ่งกลุ่มให้ค้นหาข้อมูล นำมาสรุปความเข้าใจภายในกลุ่มและนำเสนอสิ่งที่แต่ละกลุ่มได้เรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบต่างๆ กัน เช่น Flow Chart , Mind Mapping ,การ์ตูนช่อง, นิทาน, ละคร หลังจากแต่ละกลุ่มได้นำเสนอสิ่งที่ได้เสร็จ พี่แฟ้มบอกว่า “หนูคิดว่าเด็กแฝดเกิดจากการฉีดยาเข้าไปก็จะกลายเป็นแฝดขึ้นมาค่ะ” คุณครูและเด็กร่วมกันสรุปการเรียนรู้ของสัปดาห์ที่ 3

    ตอบลบ