เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2556 Quarter1
หน่วยโครงงาน (Topic): "ชีวิตออกแบบได้"
เป้าหมาย(Uerstanding Goal)
1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของระบบต่างๆทั้งภายนอก ภายในร่างกาย
2. สามารถออกแบบวิถีชีวิตการกิน การอยู่และการดูแลสุขภาพได้
3. สามารถวางเป้าหมายชีวิตในแต่ละช่วงเวลาในการทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีความหมาย

week8

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับเซลล์และความสำคัญของเซลล์รวมถึงอวัยวะต่างๆที่อยู่ภายในเซลล์ ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตได้


Week

Input

Process

Output

Outcome
8
1-5 ก.ค.56
โจทย์ :
- คน
- พืช
- สัตว์
Key  Questions
- โรคโลหิตจากเกิดขึ้นได้อย่างไร?
- ทำไมผมจึงร่วง ?
- ผมหงอกเกิดขึ้นได้อย่างไร?
- เซลล์ของคน พืช สัตว์ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดลองระบบในร่างกาย
Wall  Thinking : นิทานช่อง
Show and Share : นำเสนอชิ้นงานในรูปแบบนิทานช่อง
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ห้องสมุด
- กล้องจุลทรรศน์
- พืช (ว่านกาบหอย/หัวหอม)
- เนื้อหมู
- เล็บ/ เส้นผม

ชง
- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- นักเรียนส่องกล้องจุลทรรศน์สังเกตรูปร่างลักษณะของเซลล์ พืช สัตว์ คน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ?
เชื่อม
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้สังเกตเห็นจากการทำกิจกรรม
ชง
- นักเรียนดูคลิปวีดีโอ “Introduction to cells
เชื่อม
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ “Introduction to cells
ใช้
- แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเซลล์พืช สัตว์ คน ตามที่แต่ละกลุ่มสนใจ
-ให้แต่ละกลุ่มคิดรูปแบบการทดลองเกี่ยวกับเซลล์
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “เซลล์มีความสำคัญอย่างไร ?
เชื่อม
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับความสำคัญของเซลล์
ใช้
- นักเรียนจัดกระทำข้อมูลและสรุปผลจากกิจกรรมที่ทำลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
- นักเรียนวางแผนการนำเสนอเกี่ยวกับเซลล์ คน พืช สัตว์ในรูปแบบนิทานช่องให้ครูและเพื่อนๆฟัง
เชื่อม
- นักเรียนนำเสนอข้อมูลจากที่ได้ค้นคว้า
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ใช้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


- การส่องกล้องจุลทรรศน์สังเกตรูปร่างลักษณะของเซลล์ พืช สัตว์ คน
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- การตอบคำถาม
- วาดภาพเซลล์ คน พืช สัตว์
- นิทานช่อง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์  

ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับเซลล์และความสำคัญของเซลล์รวมถึงอวัยวะต่างๆที่อยู่ภายในเซลล์ ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม 
ทักษะการคิด
การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์เกี่ยวกับเซลล์และความสำคัญของเซลล์รวมถึงอวัยวะต่างๆที่อยู่ภายในเซลล์
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำนิทานช่องได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเซลล์และความสำคัญของเซลล์รวมถึงอวัยวะต่างๆที่อยู่ภายในเซลล์
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการเรียนเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานนิทานช่องเกี่ยวกับเซลล์
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน


ตัวอย่างบันทึกหลังการเรียนรู้ของนักเรียนตัวอย่างภาพกิจกรรม
1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    สัปดาห์ที่ 7 ของการเรียนรู้โครงงาน “ชีวิตออกแบบได้” ของพี่ๆป.4 ครูแดง ครูอ้อม ได้ให้เด็กๆได้ส่องกล้องจุลทรรศน์ดูเซลล์ต่างๆ เด็กตื่นเต้นกับกิจกรรม สิ่งที่ครูนำมาทดลอง คือ ว่านกาบหอย เส้นผม กระพุ้งแก้ม หัวหอม ว่ามีลักษณะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร จากนั้นได้ให้เด็กๆนำสิ่งที่ตนเองอยากทดลองมา เด็กๆ กระตือรือร้นในการหาสิ่งที่จะมาทดลอง เช่น เล็บ ว่านหางจระเข้ ตั๊กแตน ปลาหางนกยุง แมลงหวี่ ฯลฯ มาทดลองส่องกล้องจุลทรรศน์เพื่อสังเกตลักษณะของเซลล์ จากนั้นได้ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเซลล์พืช สัตว์ คน ทุกคนได้สรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ร่วมกัน

    ตอบลบ