เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2556 Quarter1
หน่วยโครงงาน (Topic): "ชีวิตออกแบบได้"
เป้าหมาย(Uerstanding Goal)
1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของระบบต่างๆทั้งภายนอก ภายในร่างกาย
2. สามารถออกแบบวิถีชีวิตการกิน การอยู่และการดูแลสุขภาพได้
3. สามารถวางเป้าหมายชีวิตในแต่ละช่วงเวลาในการทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีความหมาย

week10

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถออกแบบวิถีการกิน การอยู่และการดูแลสุขภาพของตนเอง และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้


Week

Input

Process

Output

Outcome
10
15-19 ก.ค.56

โจทย์ :
- อาหารเพื่อสุขภาพ
- อายุ
Key  Question
 เราจะสามารถออกแบบวิถีการกิน การอยู่และการดูแลสุขภาพได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ชักเย่อความคิด : คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร
Wall  Thinking : สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ห้องสมุด
- อินเตอร์เน็ต
- คลิปวีดีโอเกี่ยวกับการทำอาหารเพื่อสุขภาพ
- อาหารสำเร็จรูป (ไส้กรอก,มาม่าฯลฯ) นม /สลัดผักผลไม้ /ขนมกรุบกรอบ (เลย์,ขาไก่,ตะวัน) / น้ำอัดลม/ น้ำผลไม้ ฯลฯ
- คลิปวีดีโอ “ไทเก๊ก
ชง
- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูนำอาหารประเภทต่างๆมาให้นักเรียนได้ทดลองชิม เช่น อาหารสำเร็จรูป (ไส้กรอก,มาม่าฯลฯ) นม /สลัดผักผลไม้ /ขนมกรุบกรอบ (เลย์,ขาไก่,ตะวัน) / น้ำอัดลม/ น้ำผลไม้ ฯลฯ
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมที่ได้ทำ
ชง
- นักเรียนดูคลิปวีดีโอ “อาหารเพื่อสุขภาพ ” “โยคะเพื่อสุขภาพ”
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “เราจะสามารถออกแบบวิถีการกิน การอยู่และการดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างไร?
เชื่อม
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ใช้
ครูนำบทความเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น สุขภาพดีส่งต่อได้ มาให้นักเรียนวิเคราะห์และสรุปความเข้าใจของตนเองในลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
- นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามที่สนใจและจัดกระทำข้อมูล
ในรูปแบบ แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการนำเสนอการดูแลสุขภาพในรูปแบบต่างๆ  เช่น ประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ  การทำโยคะเพื่อสุขภาพ  การเล่นกีฬา ฯลฯ
- นักเรียนนำเสนอข้อมูลจากที่ได้ค้นคว้า
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ใช้
- นักเรียนสรุปความเข้าใจของตนเองจากการนำเสนอของแต่ละกลุ่มในรูปแบบ Mind Mapping
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

- การทดลองชิมอาหารประเภทต่างๆ
- การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรมต่างๆ
- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามที่สนใจและจัดกระทำข้อมูล ในรูปแบบ แผ่นพับ
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- การตอบคำถาม
- ประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์  

ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองและถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม 
ทักษะการคิด
การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์การดูแลสุขภาพของตนเองและถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
 ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำอาหารเพื่อสุขภาพได้อย่างน่าสนใจ
ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ตัวอย่างบันทึกหลังการเรียนรู้ของนักเรียนตัวอย่างภาพกิจกรรม


1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    สัปดาห์ที่ 10 ของการเรียนรู้โครงงาน “ชีวิตออกแบบได้” เด็กๆได้ทำอาหารและเปิดตลาดอาหารสุขภาพ 5 เมนู ได้แก่ ม้าฮ่อ เมี่ยงเส้นหมี่ปลาทู แหนมเนือง น้ำข้าวกล้องปั่น / น้ำลูกเดือยปั่น ทุกคนสนุกกับการเตรียมอาหารทุกขั้นตอน ทั้งตื่นเต้น ยิ่งใกล้ถึงเวลาเปิดตลาด ทุกคนกระตือรือร้นช่วยกัน เด็กๆเล่าความรู้สึกที่ทำอาหารว่าจะนำไปทำกินที่บ้านกับคุณพ่อ คุณแม่ และนำเสนอละครเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอาหาร โยคะ ไทเก๊ก และร่วมกันสรุปสัปดาห์ค่ะ

    ตอบลบ