เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2556 Quarter1
หน่วยโครงงาน (Topic): "ชีวิตออกแบบได้"
เป้าหมาย(Uerstanding Goal)
1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของระบบต่างๆทั้งภายนอก ภายในร่างกาย
2. สามารถออกแบบวิถีชีวิตการกิน การอยู่และการดูแลสุขภาพได้
3. สามารถวางเป้าหมายชีวิตในแต่ละช่วงเวลาในการทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีความหมาย

week11

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงงาน ชีวิตออกแบบได้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้


Week

Input

Process

Output

Outcome
11
22-26 ก.ค.56

โจทย์ :
- ละคร
- เพลง
Key  Question
นักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับTopic“ชีวิตออกแบบได้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผย แพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ Topic“ชีวิตออกแบบได้ให้ผู้อื่นเข้าใจ
Mind Mapping :หลังการเรียนรู้
Wall  Thinking : สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ห้องสมุด
- อินเตอร์เน็ต
ชง
- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนมีวิธีถ่ายทอดสิ่งที่ศึกษาผ่านมาเกี่ยวกับ Topic“ชีวิตออกแบบได้” ให้ผู้อื่นรับทราบได้อย่างไร?”
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมที่ได้ทำ
- แบ่งกลุ่มนักเรียนเตรียมแสดงละคร เพลง
เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นรับทราบ
ใช้
- นักเรียนเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านการแสดงละครเกี่ยวกับTopic “ชีวิตออกแบบได้”
- นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้จากกิจกรรมที่ทำร่วมกันในสัปดาห์นี้ เป็น Mind  Mapping
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  จากการเรียนรู้Topic “ชีวิตออกแบบได้” นักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วบ้าง และอะไรที่นักเรียนต้องพัฒนาเพิ่มเติมอีกบ้าง?
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเขียนประเมินตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสามารถทำอะไรได้ดีแล้ว และอะไรที่ต้องพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนรู้Topic “ชีวิตออกแบบได้”นี้
ใช้
- นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
เชื่อม
- นักเรียนทุกคน Show and Share
นำเสนอ สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ ให้ครูและเพื่อนๆฟัง
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

- การตอบคำถาม
- Mind Mapping สรุปหลังการเรียนรู้
- เขียนสิ่งที่ดีแล้ว-สิ่งที่ควรพัฒนา
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
  ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับกับโครงงานชีวิตออกแบบได้ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ชี้ ให้เห็นคุณค่า แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม 
ทักษะการคิด
การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนในรูปแบบต่างๆที่น่าสนใจ (เพลง ละคร )
ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูล/การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและตนเอง
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
- เรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
คุณลักษณะ :
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจจากสิ่งที่ได้เรียนรู้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ตัวอย่างบันทึกหลังการเรียนรู้ของนักเรียนตัวอย่างภาพกิจกรรม1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    สัปดาห์ที่ 11 เด็กๆได้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้โครงงาน “ชีวิตออกแบบได้” ตลอดทั้ง Q.1 ที่ผ่านมา ด้วยการนำเสนอผ่านละคร เพลงฉ่อยเรื่องลูกแฝดและเรื่องดนตรีชวนสนุก รำไทเก๊กเพื่อสุขภาพ เกมปริศนาคำทายที่พี่ป.4 สร้างขึ้นมาร่วมสนุกกัน ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556 มีพี่ๆป.5 ป.6 และคุณครูร่วมชมและเป็นกำลังใจ ทุกคนให้ความสนใจและตื่นเต้นกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เห็นทักษะการแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง ได้ยินเสียงหัวเราะ การชื่นชมกันและกัน หลังจากเสร็จกิจกรรมครูแดง ครูอ้อม ให้เด็กๆสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ การนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมที่ชอบ สิ่งที่ทำได้ดีและควรพัฒนา ร่วมกันตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนของแต่ละคน อย่างเช่น พี่ฝ้ายบอกว่าร่างกายคนเราทำงานตลอดเวลา ถ้าคนเราหัวใจหยุดเต้นคนต้องตาย ชอบกิจกรรมการ
    วัดอัตราการเต้นของหัวใจ ทำให้ตื่นเต้นตลอดเวลา สนุก และรู้ว่าผลของการเต้นของหัวใจที่ปกติและผิดปกติก่อให้เกิดผลต่างๆตามมากับสุขภาพของเรา และจะดูแลเรื่องสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวให้ดีค่ะ โดยภาพรวมทุกคนสามารถตอบสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ตามความเข้าใจของตนเองได้เป็นอย่างดี

    ตอบลบ