เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2556 Quarter1
หน่วยโครงงาน (Topic): "ชีวิตออกแบบได้"
เป้าหมาย(Uerstanding Goal)
1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของระบบต่างๆทั้งภายนอก ภายในร่างกาย
2. สามารถออกแบบวิถีชีวิตการกิน การอยู่และการดูแลสุขภาพได้
3. สามารถวางเป้าหมายชีวิตในแต่ละช่วงเวลาในการทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีความหมาย

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ภูมิหลังของปัญหา : การเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดความเสื่อมถอยของครอบครัวและสังคม  การดำเนินธุรกิจที่ขาดความรับผิดชอบก่อให้เกิดค่านิยม วัฒนธรรม วิถีการดำเนินชีวิตที่ไม่เพียงพอและขาดวามสมดุล สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัย ขาดการดูแลใส่ใจและควบคุมป้องกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม ขาดการออกกำลังกาย จนเกิดความเครียด และหาทางออกโดยการกินอาหาร สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ทำให้มีภาวะนำหนักเกินและอ้วน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักสำคัญทำให้เกิดโรคติดต่อและไม่ติดต่อเรื้อรังหรือเรียกว่าโรควิถีชีวิตแพร่ระบาดไปทั่วโลกและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนสามารถออกแบบและใช้ชีวิตทั้งเรื่องการกิน การอยู่และดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับตนเองได้จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ 

Mind Mapping :