เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2556 Quarter1
หน่วยโครงงาน (Topic): "ชีวิตออกแบบได้"
เป้าหมาย(Uerstanding Goal)
1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของระบบต่างๆทั้งภายนอก ภายในร่างกาย
2. สามารถออกแบบวิถีชีวิตการกิน การอยู่และการดูแลสุขภาพได้
3. สามารถวางเป้าหมายชีวิตในแต่ละช่วงเวลาในการทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีความหมาย

week4

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างอวัยวะภายในและภายนอกของร่างกายได้


Week

Input

Process

Output

Outcome
4
 3 – 7  มิ.ย.56


โจทย์ :
โครงสร้างร่างกายของคน
Key  Questions
- ผู้หญิงกับผู้ชายแตกต่างกันอย่างไร?
- คนกับวัวแตกต่างกันอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างอวัยวะของร่างกาย
Wall  Thinking :
- ปฏิทินการเรียนรู้
-  แผ่นภาพโครงสร้างของร่างกายภายในและภายนอก
Show and Share : นำเสนอชิ้นงานรูปแบบชาร์ตความรู้
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ห้องสมุด
- อินเตอร์เน็ต
- ปริศนาคำทาย “อวัยวะน่ารู้”
ชง
- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- นักเรียนจับคู่ชายหญิงสำรวจและวิเคราะห์โครงสร้างร่างกายของตนเองและเพื่อน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ผู้หญิงกับผู้ชายแตกต่างกันอย่างไร?
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
ชง
- เล่มเกมปริศนาคำทาย “อวัยวะน่ารู้”
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
 - แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาโครงสร้างของร่างกายทั้งภายในและภายนอก
ใช้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
- นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนแผนภาพโครงสร้างของร่างกายทั้งภายในและภายนอกลงในกระดาษชาร์ต
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลจากที่ได้ค้นคว้า
เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจในรูปแบบชาร์ตความรู้และแผนภาพโครงสร้างของร่างกายภายในและภายนอก
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ใช้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

- การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากการทำกิจกรรมต่างๆ
- การศึกษาข้อมูล และจัดกระทำข้อมูล
 - การตอบคำถาม
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- แผ่นภาพโครงสร้างของร่างกายภายในและภายนอก
- ชาร์ตความรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์  


ความรู้ :
เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างอวัยวะภายในและภายนอกของร่างกาย
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม 
- เรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการคิด
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์โครงสร้างอวัยวะภายในและภายนอกของร่างกาย
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำแผ่นภาพโครงสร้างของร่างกายภายในและภายนอก ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกายภายในและภายนอก
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
- มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน แผ่นภาพโครงสร้างของร่างกายภายในและภายนอก
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นตัวอย่างบันทึกหลังการเรียนรู้
ตัวอย่างภาพกิจกรรม1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    สัปดาห์ที่ 4 ของการเรียนรู้โครงงาน “ชีวิตออกแบบได้” ของพี่ๆป.4 เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอวัยวะภายนอกและภายใน ครูแดงและครูอ้อมให้เด็กๆจับคู่เพื่อสำรวจร่างกายของเพื่อนแต่ละคน ว่ามีส่วนไหนที่เหมือนและต่างกัน เด็กๆให้ความสนใจและสนุกกับกิจกรรม อย่างเช่น คู่ของพี่วิวร์สามารถบอกถึงสิ่งที่ตนเองเหมือนกับพี่คอร์ดและส่วนที่แตกต่างกันได้ “พี่วิวร์บอกว่า หนูสูงกว่าพี่คอร์ดค่ะ” โดยภาพรวมแล้วทุกคนสามารถบอกเกี่ยวกับอวัยวะภายในและภายนอกได้

    ตอบลบ