เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2556 Quarter1
หน่วยโครงงาน (Topic): "ชีวิตออกแบบได้"
เป้าหมาย(Uerstanding Goal)
1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของระบบต่างๆทั้งภายนอก ภายในร่างกาย
2. สามารถออกแบบวิถีชีวิตการกิน การอยู่และการดูแลสุขภาพได้
3. สามารถวางเป้าหมายชีวิตในแต่ละช่วงเวลาในการทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีความหมาย

week2

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน มีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน เข้าใจและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


Week

Input

Process

Output

Outcome
2
20-24 พ.ค.56
โจทย์ :
วางแผนการเรียนรู้
Key  Question
 นักเรียนจะวาง แผนการเรียนรู้โครงงานใน Quarter ที่1อย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : การทำปฏิทินการเรียนรู้ Quarter ที่ 1
Mind  Mapping :ก่อนการเรียนรู้
Wall  Thinking : ปฏิทินการเรียนรู้
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- หนังสือเรื่อง “เรื่องเล่าจากร่างกาย” ตอนที่ 2
- เกมใบ้คำศัพท์ร่างกายน่ารู้
ชง
- เล่นเกมใบ้คำศัพท์ร่างกายน่ารู้
- ครูเล่าหนังสือเรื่อง “เรื่องเล่าจากร่างกาย”
 ตอนที่ 2
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเล่นเกมและฟังเรื่องเล่า
ชง
ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ “เรื่องเล่าจากร่างกาย”
เชื่อม
นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปวีดีโอที่ได้ดู
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  “นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter ที่ 1 นี้อย่างไร?
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันระดมความคิดเห็นและลงมือทำปฏิทินการเรียนรู้เกี่ยวกับ Topic :
 “ชีวิตออกแบบได้ประจำ Quarterที่ 1
ใช้
- นักเรียนร่วมกันทำปฏิทินการเรียนรู้ลงในกระดาษชาร์ต และเขียนสรุปองค์ความรู้ก่อนเรียนในรูปแบบ Mind  Mapping
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนทุกคน Show and Share นำเสนอชิ้นงาน Mind Mapping ก่อนการเรียนรู้ของตนเองให้ครูและเพื่อนๆฟัง
ใช้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

- การร่วมกันวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเล่นเกมฟังเรื่องเล่าและดูคลิปวีดีโอ
- ปฏิทินการเรียนรู้ ประจำ Quarter ที่ 1
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน Mind Mapping ก่อนการเรียนรู้
- Mind Mapping ก่อนการเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
วัฒนธรรมการเรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่เรียนรู้และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม ทำปฏิทินการเรียนรู้
ทักษะการคิด
- การคิดวางแผนให้สอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
-  การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำปฏิทินการเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ตัวอย่างบันทึกหลังการเรียนรู้ของนักเรียนตัวอย่างภาพกิจกรรม1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    สัปดาห์นี้ครูแดง ครูอ้อมและเด็กๆได้วางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน เด็กๆได้เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้ โดยผ่านเครื่องมือคิด Place mat และนำเสนอร่วมกัน จากนั้นทุกคนร่วมกันระดมความคิดเห็นทำปฏิทินการเรียนรู้โครงงาน ชีวิตออกแบบได้ ประจำ Quarter ที่ 1 ซึ่งทุกคนมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม เริ่มที่จะสังเกตร่างกายของตนเอง ของเพื่อนในห้อง อีกทั้งสามารถสร้างสรรค์ปริศนาคำทายเกี่ยวกับร่างกายรูปแบบต่างกัน มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมจิตศึกษาได้เป็นอย่างดี เด็กๆทุกคนสนุกกับการตอบปริศนาของเพื่อนๆ คุณครูและเด็กร่วมกันสรุปการเรียนรู้ของสัปดาห์ที่ 2

    ตอบลบ